Všeobecné obchodné podmienky

Zameranie priestoru

 • Po dohode kupujúceho a predajcu sa pred zameraním platí 50% záloha z cenovej kalkulácie.
 • Pri zameraní kuchyne oboznámime zákazníka s potrebnými úpravami elektrických, plynových a vodovodných rozvodov a obkladov stien. Za správne prevedenie úprav zodpovedá zákazník.
 • Elektrické zásuvky, prívod vody, odpad, prívod plynu a iné rúry nesmú byť vedené na povrchu steny za vstavanými spotrebičmi ako sú vstavaný šporák, umývačka, práčka, chladnička a pod. z dôvodu nedostatku priestoru za týmito spotrebičmi. Za bežnými skrinkami byť vedené môžu, voľný priestor za skrinkami je 6cm. Toto platí v prípade štandardnej pracovnej dosky hĺbky 60cm. Rovnako nesmú byť elektrické zásuvky umiestnené nad varnou platňou a drezom.

Dodacia lehota                                                                                                     

 • Dodacia lehota kuchynskej linky je uvedená v objednávke. Táto dodacia lehota je orientačná, s rezervou 7 dní (doprava musí byť vyťažená).
 • Dodacia lehota sa počíta až odo dňa, kedy zákazník podpíše finálnu objednávku a súčasne zákazník doplní informácie, potrebné ku výrobe kuchynskej linky (ako napríklad typy vstavaných spotrebičov) a súčasne zaplatí zálohu za kuchynskú linku.

Zmena, prípadne zrušenie objednávky

 • Zmena objednávky, prípadne zrušenie objednávky, nie je možné odo dňa, kedy zákazník podpíše objednávku. Od tohto dňa nemôže zákazník objednávku meniť, ani rušiť.
 • V prípade, že zákazník objednávku po tomto termíne napriek tomu zruší, zostáva záloha, ktorú zákazník zaplatil pred zameraním, v plnej výške ako zmluvná pokuta v prospech dodávateľa.
 • V prípade, že zákazník objednávku po tomto termíne chce zmeniť, je povinný zaplatiť všetky náklady dodávateľa s tým spojené.

Doplatenie tovaru

 • Dodávateľ oznámi zákazníkovi termín dovozu kuchynskej linky telefonicky niekoľko dní dopredu. Ak zákazník tento termín odsúhlasí, uhradí bezhotovostne doplatok na účet dodávateľa uvedený na objednávke tak, aby tento doplatok bol pripísaný na účet dodávateľa v plnej výške najneskôr 1 pracovný deň pred termínom dovozu.
 • V prípade, že zákazníkovi termín dovozu nevyhovuje napr. z dôvodu neukončenia stavebných prác v danom priestore, dodávateľ dodá kuchynskú linku po dohode so zákazníkom v niektorom z nasledujúcich dovozov. Zákazník tým súhlasí s prekročením dodacej lehoty. Odloženie dovozu nie je spoplatnené.
 • V prípade, že dodávateľ nebude mať od zákazníka v dohodnutý deň dovozu doplatok za kuchynskú linku v plnej výške pripísaný na svojom účte, dovoz kuchynskej linky sa zruší. Až keď bude doplatok pripísaný na účet dodávateľa, dohodne sa so zákazníkom prvý voľný termín dovozu (tzn. pokiaľ bude najbližší termín dovozu plne obsadený, zákazník súhlasí s tým, že kuchyňa sa naloží až v nasledujúcom dovoze). Zákazník zároveň súhlasí s tým, že zaplatí pokutu vo výške nákladov spojených s dopravou a manipuláciou jeho tovaru.
 • Tovar ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do jeho plného zaplatenia kupujúcim.

Dovoz a výnos tovaru

 • Dovoz kompletnej kuchynskej linky s príslušenstvom je v rámci BA zdarma!
 • Dovoz tovaru znamená vyloženie tovaru pred domom na adrese, ktorá bola uvedená pri objednávaní tovaru. Presný čas dovozu tovaru zákazníkovi oznámi dovozca telefonicky s dostatočným predstihom v deň dovozu.
 • Dovoz tovaru mimo BA nie je započítaný v cene kuchynskej linky a počíta sa podľa platného cenníka dopravcu.
 • Výnos tovaru nie je zahrnutý v cene kuchynskej linky a platí sa priamo dovozcovi po uskutočnení výnosu.
 • Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať jednotlivé kusy tovaru, najmä skrinky a pracovné dosky, či sú dodané v neporušenom stave. Ak tak neurobí a poškodenie sa zistí až neskôr, nenesie dodávateľ za toto poškodenie zodpovednosť.
 • Odovzdaním tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

Montáž

 • Montáž kuchynskej linky nie je zahrnutá v cene kuchynskej linky od dodávateľa a platí sa priamo montážnej firme podľa platného cenníka v hotovosti po odovzdaní zmontovanej kuchynskej linky. Montážna firma nesie plnú zodpovednosť za montáž kuchynskej linky a prípadné poškodenia tovaru pri montáži.
 • Montáž nábytku sa vykonáva iba vo vykúrených a suchých priestoroch.
 • Zákazník si môže zabezpečiť montáž aj vo vlastnej réžii. V prípade zabezpečenia montáže zo strany zákazníka stráca tento nárok na prípadné reklamácie súvisiace s montážou a na prípadné reklamácie poškodení tovaru vzniknuté jeho konaním.
 • Tovar je dodávaný zmontovaný, iba rohové skrine a potravinové skrine sú dodávané v doskách z dôvodu jednoduchšej manipulácie (pri užších zárubniach sa tieto skrinky nezmestia cez dvere).
 • Likvidáciu obalov a odpadov po montáži kuchyne si zabezpečuje odberateľ.
Copyright © 2016 - 2023 Kuchyne pre každého SK, s.r.o.
Všeobecné obchodné podmienky Ochrana osobných údajov Záruka na kuchyňu Údržba kuchynskej linky